Втори клас

Материали в помощ на ученика - образователни игри, презентации, примерни самостоятелни работи и други интересни и полезни материали.

 


Задачи за състезания

 

 

 Таблица за умножение.swf (5,2 kB)


ЛОГИЧЕСКИ ЗАДАЧИ.ppt (283 kB)
определям часа.ppt (2 MB)
Как да решаваме логически задачи.ppt (646,5 kB)

 

ЗАДАЧИ ОТ ПРИКАЗКИТЕ.ppt (1,7 MB)
Вълшебна таблица.ppt (2,5 MB)

 


Математика

 

 

 
СЪБИРАНЕ :
събираемо + събираемо = сбор 3+ 5 = 8
Неизвестното събираемо
намираме ,като от сбора ИЗВАДИМ известното събираемо
х + 5 = 8 х = 8 - 5 х = 3 Проверка : 3 + 5 = 8
ИЗВАЖДАНЕ :
умаляемо - умалител = разлика 10 - 4 = 6
Неизвестно умаляемо
намираме ,като СЪБЕРЕМ умалителя с разликата
х - 4 = 6 х = 4 + 6 х = 10 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
Неизвестен умалител
намираме ,като от умаляемото ИЗВАДИМ разликата
10 - х = 6 х = 10 - 6 х = 4 Заместваме 10 - 4 = 6 Пр. 6 + 4 = 10
УМНОЖЕНИЕ :
множител . множител = произведение 7 . 8 = 56
Неизвестен множител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ произведението на другия множител х . 7 = 56 х = 56 : 7 х = 8 Заместваме 8 . 7 = 56
ДЕЛЕНИЕ :
делимо : делител = частно 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестно делимо
намираме ,като УМНОЖИМ делителя с частното
х : 3 = 7 х = 7 . 3 х = 21 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Неизвестен делител
намираме ,като РАЗДЕЛИМ делимото с частното
21 : х = 7 х = 21 : 7 х = 3 Заместваме 21 : 3 = 7 Пр. 7 . 3 = 21
Разбирате , че за целта ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ събиране и изваждане с преминаване на десетицата и таблично умножение и деление !
ЧЕТНИ :0 , 2 , 4 , 6 , 8 и всички , които имат цифра на единиците 0,2,4,6,8
НЕЧЕТНИ : 1 , 3 , 5 , 7 , 9 и всички с последна цифра 1,3,5,7,9
ТЕКСТОВИ ЗАДАЧИ :
Всяка текстова задача има две части : ДАДЕНИ ПАРАМЕТРИ и ВЪПРОС .
Трябва ДА ПРОЧЕТЕМ достатъчно пъти текста , за да отделим двете части.
След това правим : чертеж ,схема , таблица , съкратен запис на условието и
да решим задачата , но да не забравяме и ПРОВЕРКАТА !
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ :
КВАДРАТ - равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължината на страната му по 4 . Об. = а . 4
ПРАВОЪГЪЛНИК - две по две равни страни и прави ъгли . ОБИКОЛКАТА
намираме ,като УМНОЖИМ дължините на страните му по 2 и получените произведения СЪБЕРЕМ . Об. = а . 2 + в . 2
ТРИЪГЪЛНИК :Според дължините на страните му - РАВНОСТРАНЕН Об.=а.3
РАВНОБЕДРЕН Об. = а.2 + б и РАЗНОСТРАНЕН Об. = а + б + с
Според ЪГЛИТЕ му - ПРАВОЪГЪЛЕН , ОСТРОЪГЪЛЕН , ТЪПОЪГЪЛЕН .
МЕРНИ ЕДИНИЦИ :
1 метър = 10 дециметра = 100 сантиметра = 1000 милиметра
1 километър = 1000 метра
1 литър = 1000 милилитра
1 лев = 100 стотинки
1 час = 60 минути 1 минута = 60 секунди
1 денонощие = 24 часа 1 седмица = 7 денонощия = 168 часа
1 година = 12 месеца = 365/366 дни


 ПРИМЕРЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА ЗА 2 КЛАС

 

1. Пресметнете :
57 + 38 = 100 - 45 = 7 . 8 = 63 : 9 =
19 + 46 = 83 - 57 = 6 . 9 = 25 : 5 =
69 + 27 = 50 - 34 = 5 . 4 = 48 : 6 =
42 + 58 = 72 - 65 = 9 . 8 = 56 : 7 =
2. Пресметнете :
5 . 7 + 21 : 3 + 8 . 2 + 45 : 9 =
( 100 - 9 . 8 ) + 63 : 7 + 4 . 6 =
3.Пресметнете произведението , ако първият множител е разлика на числата 54 и 46 ,а другият множител е частното на числата 49 и 7 .

4.Боби прочел книга за три дни .Първия ден прочел 7 страници , втория ден - 3 пъти
повече,а третия ден с 4 страници по-малко от втория ден .От колко страници е книгата ?
Колко страници по-малко е прочел първия ден в сравнение с втория ?

5.Правоъгълник има ширина 6 см и обиколка 30 см .Намерете дължината му .

6.Имаш 75 лв. Купил си 2 книги по 6 лв. и една игра за 19 лв. Ще ти останат ли пари ?

7.На колко часа са равни 2 денонощия ?
Колко дни има в 5 седмици ?
Колко дни има месец май ?

8.В магазин за птици има 27 канарчета , с 8 повече славеи , а папагалите са 7 пъти по-малко от славеите . Колко общо птици има в магазина ? С колко папагалите са по-малко от канарчетата ?

 

 Математически турнир ''Иван Салабашев'' /2007г/,  задачи за втори клас:
files.school32.webnode.com/200000028-d11ffd219c/sal07_2.pdf


 Математически турнир ''Иван Салабашев'' /2008г/,  задачи за втори клас:
www.math.bas.bg/algebra/salabashev08/sal08_2.pdf


Математическо състезание ''Св. Георги Победоносец:
pmgmontana.com/math/index4.php#

Международно състезание ''Европейско кенгуру'' ' 2008г , задачи за втори клас:
www.math.bas.bg/smb/kenguru/2008/22mar2008/TEMA%202%20klass%202008.pdf


тренажор-упражнение.ppt (2,8 MB)

Да упражним таблицата за умножение